ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՄՈՏԵՑՈՒՄ

Հիմնական փաստեր․:

Պարզեցված մոտեցում ՍՖՍ /Սանիտարական և Ֆիտոսանիտարական/ և Սննդամթերքի Անվտանգության համար

Պարզեցված մոտեցումը մշակվել է բացառապես այն ներդրումների համար, որոնք ուղղված են ԵՄ ՍՖՍ կամ Սննդամթերքի անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգերին և չափանիշներին լիարժեք համապատասխանելու, ինչպես որոշված է Խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու/Ասոցացման համաձայնագրի կանոնակարգով։ Ներդրման գումարը կազմում է մինչև 300,000 եվրո, դրամաշնորհային խրախուսումը՝  մինչև 15%:

Ներդրումների օրինակներ

  • Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի վերակառուցում
  • Գյուղմթերքի բերքահավաքի պահեստավորման տարածքներ
  • Փչացող սննդի սառնարաններ
  • Մշակման, փաթեթավորման, և պիտակավորման սարքավորումներ
  • Գործընթացների կառավարման ավտոմատացված համակարգեր
  • Լաբորատորիաներ

Օրինակ պրակտիկայից

«Herbia» ընկերությունը, որը զբաղվում է խոտաբույսերի և բանջարեղենի արտադրությամբ, EU4Business-ՎԶԵԲ վարկային գծի ՍֆՍ մոտեցման ներքո, ներդրումներ է կատարել նոր ջերմոցների կառուցման և մի շարք արտադրական սարքավորումների ձեռքբերման մեջ` համապատասխանեցնելով իր գործընթացները ԵՄ Սննդամթերքի Անվտանգության Կանոնակարգին: Ներդրումը բարձրացրեց Ընկերության արտադրողականությունը և հանգեցրեց գործունեության ծավալման ընթացքում առողջության և անվտանգության բարձր չափանիշների պահպանմանը: Նախագծի ստուգման փուլը հաջողությումբ հաղթահարելուց հետո ընկերությունը ստացել է 15% կանխիկի ետվերադարձ (քեշբեք) դրամաշնորհ, որը ֆինանսավորվել է EU4Business նախաձեռնության կողմից:
ԴԻՏԵՔ

Դիմելու Կարգ

Bild2 (1)

Ներկայացրեք վարկի հայտը և Ներդրումային ծրագիրը (Investment Plan, IP): Տրամադրվում է անհատույց խորհրդատվական աջակցություն

Bild3-3

Եթե բոլոր կողմերը համաձայն են, ստորագրեք վարկային պայմանագիրը:

Bild5

Գործընկեր Բանկը հաստատում է համապատաս-խանելիությունը վարկավորման չափանիշներին: Ստորագրեք Ներգրավման մասին նամակ

Bild4

Ներկայացրեք վարկի հայտը և Ներդրումային ծրագիրը (Investment Plan, IP): Տրամադրվում է անհատույց խորհրդատվական աջակցություն

Bild9

Եթե բոլոր կողմերը համաձայն են, ստորագրեք վարկային պայմանագիրը:

Bild6

Դիմումատուն իրականացնում է Նախագիծը

Bild7

Ներկայացրեք նախագիծը խորհրդատուին, ստուգումն իրականացնելու նպատակով

Bild8

Ստացեք EU4Business Նախաձեռնության կողմից ֆինանսավորվող 15% դրամաշնորհ

Նախնական հաստատումը պահանջում է մինչև 5 օր

Վերջնական հաստատման գործընթացը պահանջում է մինչև 30 աշխատանքային օր

Համապատասխանության Չափանիշներ

Ծրագրին վերաբերող չափանիշներ

Ընկերությանը վերաբերող համապատասխանության չափանիշներ

  • Ներդրումային նախագիծ, որը կհամապատասխանի մեկ կամ երկու ԵՄ Դերիկտիվներին՝ բնապահպանության, աշխատողների անվտանգության, ինչպես նաև ապրանքների որակի և անվտանգության ոլորտներում։ Վերջիններս թվարկված են Առաջնահերթ ԵՄ Դիրեկտիվներում
  • Կամ ԵՄ Դիրեկտիվի (բացի Առաջնահերթ ԵՄ Դերիկտիվից) համապատասխանող ներդրում, որը հաստատվել է Ծրագրի Խորհրդատուի կողմից, որպես համապատասխանող
  • Նախագիծ, որը չի ստանում այլ ԵՄ դրամաշնորհ, ինչպես նաև որևիցե այլ դրամաշնորհ կամ սուբսիդիա միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից
  • Նախագիծը պետք է ՓՄՁ-ի կողմից նկարագրված լինի ընդունելի Ներդրումային Ծրագրի ձևաչափով։ Այս հարցում ՓՄՁ-ին կաջակցի Ծրագրի Խորհրդատուն։
  • Մեկ ՓՄՁ-ն կարող է ստանալ մինչև 3 միլիոն եվրո ընդհանուր գումարի չափով վարկեր, սակայն այն պայմանով, որ յուրաքանչյուր վարկի գումարը չի գերազանցի 300,000 եվրոն (ՍՖՍ ծրագրերի համար)
  • Վարկի գումարը չպետք է գերազանցի համապատասխան ծրագրի ներդրումային ծախսերի 100% -ը (առանց ԱԱՀ)
  • Ընկերության և Գործընկեր բանկի կամ ֆինանսական կազմակերպության միջև պայմանագրի կնքման օրվանից հետո կատարված համապատասխան ներդրումային ծախսեր
  • Հաջողությամբ իրականացված յուրաքանչյուր ծրագիր Խորհրդատուի կողմից ստուգում անցնելուց հետո կարող է արժանանալ Խրախուսական վճարի՝ տրամադրված գումարի մինչև 15 % չափով։
  • ԵՄ կողմից ընդունելի սահմանմանը համապատասխանող ՓՄՁ-ներ, որոնք ունեն 250 հոգուց քիչ աշխատակիցներ և 50 միլիոն եվրոյից պակաս տարեկան շրջանառություն կամ 43 միլիոն եվրոյից պակաս ընդհանուր հաշվեկշիռ; (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en and
   http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations)
  • Գործունեություն են ծավալում արտահանման հնարավորություն տվող ոլորտում
  • Ընկերությունը պետք է գրանցված լինի Հայաստանում, գործունեությունը պետք է ծավալվի հիմնականում Հայաստանում՝ Հայաստանի օրենսդրության ներքո
  • Ընկերությունը պետք է ունենա առնվազն 51% մասնավոր մասնակցություն  և ղեկավարում
  • Դիմումատուն պետք է համապատասխանի Գործընկեր Բանկի կամ Գործընկեր Ֆինանսական Հաստատության սովորական գնահատման ցուցանիշներին
  • Դիմումատուն պետք է համապատասխանի ՎԶԵԲ-ի Բնապահպանական և Սոցիալական Քաղաքականությանը https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
Cookie Consent with Real Cookie Banner